Menu
MY ITINERARY (0)

Designing the Future of Restaurants: A Virtual Roundtable

A stakeholder planning session to work through challenges and solutions with other Saint Paul restaurateurs.

English | Español | Soomaali | Hmoob

Join us Monday, Nov. 16, 2020 from 10-11:30 a.m.

As Winter nears, we invite Saint Paul restaurateurs to a stakeholder planning session led by NCXT, partners on the Saint Paul Restaurant Resiliency Project, to work through challenges and solutions with each other. Participate in small group discussions to design the future together. Individuals representing the city and other business organizations will be available to share resources.

What actions have you taken that have worked? What does your ideal future of restaurants in Saint Paul look like? Are there opportunities for collaboration? What are some steps you can take towards that ideal future? We will approach these questions and more during this virtual event aimed solely at supporting and ensuring Saint Paul's dining future.

Translation will be provided (upon request).

REGISTER

Reflections on the Future of Restaurants Roundtable

___

Diseñando el Futuro de los Restaurantes: Una Mesa Redonda Virtual - NOVIEMBRE 16 | 10AM

Una sesión de planificación de partes interesadas para trabajar a través de desafíos y soluciones con otros restauradores de Saint Paul.

A medida que se acerca el invierno, invitamos a los restauradores de Saint Paul a una sesión de planificación de partes interesadas para trabajar juntos en los desafíos y soluciones. Participe en discusiones en grupos pequeños para diseñar el futuro juntos. Las personas que representen a la ciudad y otras organizaciones comerciales estarán disponibles para compartir recursos.

¿Qué acciones ha tomado que hayan funcionado? ¿Cuál es para usted el futuro ideal de los restaurantes en Saint Paul? ¿Cuáles son algunos de los pasos que puede tomar hacia ese futuro ideal? ¿Hay oportunidades de colaboración?

Abordaremos estas preguntas juntos a través de esta mesa redonda virtual destinada a apoyar y garantizar el futuro gastronómico de Saint Paul.

Se proporcionará traducción (a pedido).

Organizado en asociación con NCXT y el Proyecto de Resiliencia de Restaurantes de Saint Paul.

Registrarse

___

Naqshadaynta mustaqbalka Makhaayadaha: Miis-wareeg Dhab ah - Nofeembar 16 | 10AM

Kalfadhi daneeyayaal qorshaynaya si looga shaqeeyo caqabadaha iyo xalalka lala yeesho maqaayadaha kale ee Saint Paul.

Maaddaama jiilaalku dhow yahay, waxaan ku martiqaadeynaa maqaayadleyda Saint Paul kalfadhi ku saabsan qorsheynta daneeyayaasha si ay uga wada shaqeeyaan caqabadaha iyo xalka midba midka kale. Kaqeybqaado wadahadalada koox yar si wadajir ahaan mustaqbalka looqorsheeyo. Shakhsiyaadka matalaya magaalada iyo ururada kale ee ganacsiga ayaa la heli doonaa si ay ula wadaagaan kheyraadka.

Tallaabooyin noocee ah oo aad qaaday oo shaqeey? Muxuu u egyahay mustaqbalkaaga wanaagsan ee makhaayadaha ku yaal Saint Paul? Maxay yihiin qaar ka mid ah talaabooyinka aad u qaadi karto dhanka mustaqbalka wanaagsan? Ma jiraan fursado iskaashi?

Waxaan ku wajihi doonnaa su'aalahan si wadajir ah iyadoo loo marayo wadahadalkan wareega ah ee loogu talagalay taageeridda iyo hubinta mustaqbalka cunnada Saint Paul

Tarjumaad ayaa la bixin doonaa (marka la codsado).

Waxaa martigelin ku ahaa iskaashiga NCXT iyo Mashruuca adkeysiga Restaurant ee Saint Paul.

Diiwaangeli

___

Tsim Cov Khw Noj Mov rau Yav Tom Ntej: Lub Rooj Sablaj Virtual - XOV XWM 16 | 10AM

Cov uas tshwm nyiaj npaj ib txojkev sablaj uas tham txog seb yuav daws tej kev nyuaj siab no li cas nrog lwm cov tswv khw noj mov hauv Saint Paul.

Twb yuav txog lub caij ntuj no, peb caw Saint Paul cov tswv khw noj mov tuaj koom nrog ib txojkev sablaj nrog cov uas tshwm nyiaj los sib pab tawm tswvyim uake seb yuav ua li cas daws tau tej kev nyuaj siab no. Tuaj koom ua tej pawg me me los tham uake txog seb yuav tawm tswvyim licas rau yav tom hauv ntej. Yuav muaj cov sawv cev rau lub nroog thiab lwm lub koom haum rau tej kev lag luam tuaj qhia txog tej kev pab uas lawv muaj.

Koj tau ua dabtsi uas yeej pab tau tiag? Yav tom ntej, koj xav kom cov khw noj mov hauv Saint Paul zoo li cas xwb? Koj ua tau dabtsi thiaj ua tau kom mus raws li tej uas koj xav rau yav tom ntej? Puas muaj cibfim yuav tau koom nrog lwm pab lwm pawg?

Peb yuav tham tej uas nej xav paub txog no ntawm lub rooj sablaj hauv is taws nej uas lub homphiaj yog los txhawb Saint Paul tej kev noj mov hauv khw kom zoo rau yav tom ntej.

Yuav muaj kev txhais lus (yog thov txog).

Lub rooj sablaj no koom tes nrog NCXT thiab lub Saint Paul Restaurant Resiliency Project.

Sau npe
 

You May Also Like

Coronavirus (COVID-19) Information & Resources